polskienglish

Kancelaria Radcy Prawnego

Bartłomiej Latos

Publikacje

  • "Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska z perspektywy radcy prawnego”, Krajowa Rada Sądownictwa Kwartalnik nr 4 (33) Grudzień 2016
  • „Utrzymanie  budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno - użytkowym", Wydawnictwo Presscom 2013
  • „Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”, Wydawnictwo Sejmowe 2008
  • „Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Unii Europejskiej”, Vademecum Dobrego Zatrudnienia, Gazeta Prawna z dnia 09.11.2006r. nr 218 (1836)

  • „Zasada niedyskryminacji i równości w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, Przegląd Prawa i Administracji LXVIII, Wrocław 2005

  • „Ochrona praw człowieka w Traktacie Konstytucyjnym - cel czy narzędzie w działaniu Unii Europejskiej?”, w: Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, red. Sławomir Dudzik, Zakamycze 2005

  • The Protection of Human Rights in the Constitution for Europe - an Objective or a Tool in the Action of the European Union”, Eastern European Human Rights Law Journal, Vol. 2, Issue 1 (January 2005)

  • „Prawo do życia jako wartość chroniona Konwencją Europejską”, Acta Universitas Wratislaviensis No. 2595, Przegląd Prawa i Administracji LV, Wrocław 2003

  • „Gwarancja habeas corpus w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”, Acta Universitas Wratislaviensis No. 2329, Przegląd Prawa i Administracji XLVIII, Wrocław 2001